Etrading Kb

Peringkat broker opsi biner:

eTrading

KB eTrading je nová elektronická platforma pro měnové obchody a termínované vklady. Klientům nabízí snadné a rychlé obchodování za zvýhodněné kurzy, stejně tak i jednoduché formy zajištění proti kurzovému riziku. V současnosti nabízí tyto produkty:

  • FX SPOT – okamžitý nákup nebo prodej pro více než sto měnových párů
  • FX FORWARD a FX SWAP – jednoduché nástroje zajištění proti kurzovému riziku
  • Termínované vklady – ukládání volných prostředků za aktuální úrokové sazby
  • Nákupní a prodejní pokyny – realizace obchodů při dosažení určité cenové hladiny

Video návody

Přehledné a detailní návody na přihlášení do eTradingu a uskutečnění prvního obchodu

Telefonický kontakt na specialisty eTradingu: +420 222 008 201

DEMOVERZE

Vyzkoušejte si KB eTrading nanečisto

Demoverze KB eTradingu kopíruje chování živé platformy, ale veškeré obchody jsou fiktivní a nikam se nezaznamenávají. Kurzy obchodů jsou rovněž simulované a neodrážejí aktuální tržní podmínky.

Novinky z eTradingu

Široká nabídka měnových párů

Prostřednictvím KB eTradingu můžete obchodovat se všemi měnami, jež najdete na kurzovním lístku Komerční banky, v kombinaci s českou korunou anebo také s nekorunovými páry, například EUR/GPB, EUR/USD, EUR/CHF, EUR/JPY, USD/JPY a mnoho dalších.

Živé ceny a obchodování 24/5

Během pracovních dnů běží služba nonstop. Pro nejběžnější měnové páry se zobrazuje živá cena neustále, pro ty méně běžné si ji můžete kdykoliv nezávazně vyžádat na dobu jedné minuty.

Jasné a přehledné rozhraní

Základním prvkem uživatelského rozhraní je kostka, která umožňuje provést konkrétní typ obchodu na zvoleném měnovém páru. Na kostce se celý čas jasně zobrazuje směr obchodu, částky v obou měnách, účty i datum vypořádání. V případě, že obchodujete s několika měnovými páry nebo typy produktu, můžete si otevřít až osm kostek na jedné obrazovce a uložit si toto nastavení i pro příště.

Peringkat broker opsi biner:

Snadné a flexibilní měnové zajištění

Pokud chcete předejít kurzovému riziku, stačí si jednoduše zadat měnový forward nebo swap na libovolné datum s maximálním trváním 1 rok a na libovolnou částku. Obchod se automaticky vypořádá ke zvolenému datu a také dva dny před tím obdržíte upozornění na blížící se datum vypořádání.

Bezpečné obchodování

Do KB eTradingu se přihlašujete stejně jako do MojíBanky nebo Profibanky, tedy přes zabezpečený certifikát. Účty, na kterých můžete v eTradingu obchodovat, jsou přesně definované ve smlouvě a uživatel je nikdy nezadává přímo, pouze si vybírá ze všech platných možností. Vaše peníze proto nikdy neskončí na nesprávném (cizím) účtu.

Neustálý přehled o všech obchodech

KB eTrading zobrazuje informace o všech obchodech i pokynech, pro lepší přehlednost rozdělené do aktuálních a historických. Obchody si můžete seřadit podle různých kritérií a informace o vybraných nebo všech obchodech snadno exportovat do formátu XLS i PDF.

eTrading

KB eTrading is a new electronic platform for foreign exchange transactions and term deposits. It offers its clients easy and quick trading with improved spreads, as well as a simple form of hedging against exchange rate risk. It currently offers the following products:

  • FX SPOT – immediate buying or selling of more than one hundred currency pairs
  • FX FORWARD and FX SWAP – simple instruments to hedge against exchange rate risk
  • Term deposits – depositing disposable cash at current interest rates
  • Buy and sell orders – trade execution at a given price level

Video tutorials

Clear and detailed instructions for logging into eTrading and realization of the first trade

Telephone contacts for eTrading specialists: +420 222 008 201

DEMO VERSION

Try our eTrading demo

KB eTrading Demo version replicates the behavior of the live platform, but all trades are simulated and are not recorded anywhere. The exchange rates are also simulated and do not reflect current market conditions.

News from eTrading

Wide range of currency pairs

KB eTrading enables the trading of all currencies found on the Exchange rate list of KB. These can be traded in combination with the Czech crown or non-CZK pairs such as EUR / GBP, EUR / USD, EUR / CHF, EUR / JPY, USD / JPY and many others.

Streaming prices and trading 24/5

The service runs nonstop during the working days. Streaming prices are available for the most common currency pairs, for the less common, prices are available on request and for the duration of one minute.

User-friendly interface

The basic element of the user interface is a square product window that enables the entering of any specific trade for a selected currency pair. The direction of the trade is clearly displayed and so are the amounts in selected currencies as well as accounts and the settlement date. In case you trade various currency pairs or various products, you can open up to eight product windows on one screen and store this setting for the next time.

Simple and flexible currency hedging

If you want to avoid exchange rate risk, you can simply enter a currency forward or swap for a desired amount with any value date and maximum duration of up to 1 year. The trade will be automatically settled on the chosen day and you will be informed about the approaching settlement date two days in advance.

Safe trading

You can log in to eTrading in the same way as to Mojebanka or Profibanka by using a security certificate. Accounts that can be used for trading are defined in the contract and are not entered by the user, instead a selection of all valid options is provided directly in the platform. As such, your money can never end up in someone else’s account.

Instant overview of all trades

KB eTrading displays information about all trades and orders. For better clarity, these are divided into current and historical. Trades can be sorted by various criteria and information about all or just selected trades can be easily exported to XLS and PDF.

Peringkat broker opsi biner:
Di mana menginvestasikan uang
Tinggalkan Balasan

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: